beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting CP-Net.

Disclaimer

Stichting CP-Net is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan Stichting CP-Net jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.